Projekt Kvanefjeld - Vurdering af miljøpåvirkninger

I henhold til landstingslov nr. 7 af 7. december 2009, Loven om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven), skal mineselskaber udarbejde en vurdering af miljøvirkningerne i forbindelse med udviklingen af foreslåede råstofprojekter.

Formålet med vurderingen af miljøpåvirkningerne fra et projekt er at identificere, forudsige og kommunikere de mulige miljøpåvirkninger, der forårsages af den planlagte minedrift under alle faser – opførelse, drift, lukning og perioden efter lukning. Vurderingen skal også identificere afhjælpende foranstaltninger, der tager sigte på at eliminere eller minimere negative miljøpåvirkninger, så disse foranstaltninger så vidt muligt kan indarbejdes i udviklingen af projektet.

Denne vurdering af miljøpåvirkningerne er udarbejdet af GML i overensstemmelse med Retningslinjerne for udarbejdelse af en vurdering af miljøpåvirkningerne (VVM) for udnyttelse af mineraler i Grønland.  Retningslinjerne identificerer kravene til konsekvensanalyser vedrørende:

  • Miljømæssige basislinje-studier, herunder baggrundskoncentrationer og variationer, vegetation og fauna samt lokal brug og viden

  • Projektrelaterede miljøundersøgelser, herunder kvantificering af potentielle kontamineringsskilder såsom malm, stenaffald og tailings

  • Udledninger og emissioner til miljøet, herunder til luft og vand.

Retningslinjerne indeholder også krav til planerne for miljøstyring og overvågning.

Læs VVM – Ikke-teknisk sammenfatning.

Link til Naalakkersuisuts høringsportal.